Anbefalt koking av vann

ØTK og SVV anbefaler at vann som brukes til drikke og matlaging kokes. Dette gjelder alle abonnenter. Vi følger råd fra mattilsynet og folkehelseinstituttet om varsel om koking ved mistanke om at vannet kan være forurenset. Terskelen for å anbefale koking er svært lav med bakgrunn i «føre var» prinsippet. Det er vanskelig å anslå noe tidsperiode foreløpig men undersøkelser pågår. Inntil ny melding mottas, bør vannet kokes.

Akutt vanningsforbud

Det innføres akutt forbud mot all unødvendig forbruk av vann i dag fra 4 juni 2021 og inntil videre. Det er kapasitetsproblemer i vannforsyning p.g.a . driftsproblemer på vannbehandlingsanlegget i Østre Toten. Vi ber om at vanningsforbud overholdes. Mvh Sivesind vannverk og Østre Toten Kommune.

Drift av Sivesind Vannverk SA

I samråd med kommunene har vi i dag kommet til enighet at det er best at styret drifter vannverket frem til 1/1-2022.
Vi kommer til å jobbe sammen med kommunene i denne overgangsperioden slik at overgangen blir best mulig tilrettelagt før
kommunene overtar det formelle ansvaret fra og med neste år. Rent formelt blir selve overgangen fra kommunene sin side godkjent av kommunestyrene senere i 2021.

Slik saken står vil årsmøtet tirsdag 27/4-21 fortsatt stemme over oppløsning av Sivesind Vannverk SA. Det eneste som påvirkes av denne beslutning er teksten i selve saksfremlegget. Siden vi har blitt enige om å jobbe sammen i dette overgangsåret, er styret overbevist om at utfordringene nå er løst.

Dette betyr at andelshaverne stemmer om de godkjenner at vannverket blir nedlagt og at alle abonnentene blir overført til sine respektive kommuner.
Selve avviklingen blir godkjent så snart dette er mulig etter avslutning av drift og etter kommunal overtakelse. Vi antar fortsatt at det er behov for to årsmøter for at oppløsningsvedtaket skal kunne godkjennes iht. våre vedtekter.

Styret er overbevist om at dette er en god løsning for våre andelshavere og for alle i både Vestre- og Østre Toten kommune.

Vi ser fram til årsmøtet.

Mvh

Styret i Sivesind Vannverk SA