Innkalling årsmøte i Sivesind Vannverk for 2021

ÅRSMØTE FOR 2021 – på Fjordgata 8, 2843 Eina – torsdag 30.6.22 kl. 1000

S A K S L I S T E

Pkt 1 Godkjenning av innkalling

” 2 Godkjenning av fullmakter

” 3 Valg av møteleder

” 4 Valg av to til å underskrive protokollen.

” 5 Regnskap og revisjonsberetning for 2021

” 6 Innkomne saker.

Med vennlig hilsen
SIVESIND VANNVERK SA