Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Sivesind Vannverk SA

Innkalling til ekstraordinært årsmøte
Tirsdag 30.11.21 klokka 1900 avholdes ekstraordinært årsmøte i Sivesind Vannverk SA.

Sted: Aas kommunelokale, Skaugerudvegen 331, 2846 Bøverbru

Sak 4: Godkjenning av avtale med Østre og Vestre Toten kommune
Avtale mellom Sivesind Vannverk SA og Vestre og Østre Toten kommune må godkjennes av årsmøtet. Saksfremlegg og forslag til vedtak ligger i vedlegg. Saksfremlegg Sak 4

Vedlegg:
Vedlegg 1 Avtale mellom Sivesind Vannverk SA og Vestre og Østre Toten kommune med bilag

Sak 5: Oppløsning av Sivesind Vannverk SA
Med bakgrunn i at Sivesind Vannverk SA overdras til Østre Toten kommune og Vestre Toten kommune, jf. sak 4, skal Sivesind Vannverk SA oppløses.
Saksfremlegg sak 5

Vedlegg::
Vedlegg 2 Protokol årsmøte for 2020
Vedlegg 3 Vedtekter i Sivesind Vannverk

Velkommen til ekstraordinært årmøte i Sivesind Vannverk SA

Med vennlig hilsen

Styret i Sivesind vannverk SA

Avtale mellom Sivesind Vannverk SA og Vestre og Østre Toten kommune

Styret i Sivesind Vannverk SA fikk for litt under ett år siden en oppsigelse av avtale om vannleveranse fra Østre Toten kommune med virkning fra og med 01.01.22. Etter dette har styret forhandlet med Vestre og Østre Toten kommune om en avtale som sikrer at kommunene tar over vannforsyningen fra og med 01.01.22. Denne avtalen må godkjennes av kommunestyrene i begge kommuner og ekstraordinært årsmøte i Sivesind Vannverk SA før den er gyldig. Avtalen legges ut nedenfor slik at andelshaverne kan ta stilling til den før behandling på ekstraordinært årsmøte. Avtalen er anbefalt av av vannverkets advokat Peder Landfald hos Dæhlin Sand Advokatfirma AS.

Mvh
Styret i Sivesind Vannverk SA

Avtale mellom Sivesind vannverk SA og Vestre og Østre Toten kommune

Videre er det en del bilag som følger med avtalen.

Vedlegg 1 Standard abonnementsvilkår, Administrative bestemmelser

Vedlegg 2 Kart fra 2011 over SV hovedledningsnett basert på vedtektenes paragraf 6 om grensesnitt mot abonnentenes private ledningsnett

Vedlegg 2A Hovedledninger og andre transportledninger og installasjoner tilhørende SV, som gjennom avtalen overtas av ØTK oppdatert i 2021

Vedlegg 2B Hovedledninger og andre transportledninger og installasjoner tilhørende SV, som gjennom avtalen overtas av VTK oppdatert i 2021.

Bilag 3A og 3B er ikke tatt med av personvernhensyn. Dette er kun en opplisting av abonnenter tilhørende Sivesind Vannverk SA fordelt på kommune.

Vedlegg 4 Fast eiendom, tekn. anlegg, løsøre mv. som skal overtas av hhv. ØTK og VTK

Vedlegg 5 Oppstilling over fordeling av bankinnskudd, kontantbeholdning, fordringer og gjeld, prognose

Vedlegg 5A Fordelingen av bankinnskudd, kontantbeholdning, fordringer og evt. gjeld fordelt mellom VTK og ØTK