Drift av Sivesind Vannverk SA

I samråd med kommunene har vi i dag kommet til enighet at det er best at styret drifter vannverket frem til 1/1-2022.
Vi kommer til å jobbe sammen med kommunene i denne overgangsperioden slik at overgangen blir best mulig tilrettelagt før
kommunene overtar det formelle ansvaret fra og med neste år. Rent formelt blir selve overgangen fra kommunene sin side godkjent av kommunestyrene senere i 2021.

Slik saken står vil årsmøtet tirsdag 27/4-21 fortsatt stemme over oppløsning av Sivesind Vannverk SA. Det eneste som påvirkes av denne beslutning er teksten i selve saksfremlegget. Siden vi har blitt enige om å jobbe sammen i dette overgangsåret, er styret overbevist om at utfordringene nå er løst.

Dette betyr at andelshaverne stemmer om de godkjenner at vannverket blir nedlagt og at alle abonnentene blir overført til sine respektive kommuner.
Selve avviklingen blir godkjent så snart dette er mulig etter avslutning av drift og etter kommunal overtakelse. Vi antar fortsatt at det er behov for to årsmøter for at oppløsningsvedtaket skal kunne godkjennes iht. våre vedtekter.

Styret er overbevist om at dette er en god løsning for våre andelshavere og for alle i både Vestre- og Østre Toten kommune.

Vi ser fram til årsmøtet.

Mvh

Styret i Sivesind Vannverk SA

Sak 7: Oppløsning av Sivesind Vannverk SA

Styret i Sivesind Vannverk SA foreslår at samvirkeforetaket oppløses.
Styret forholder seg til §28 i vedtektene. Dette krever at 2/3 flertall stemmer for forslaget og at halvparten av medlemmene møter.
Antageligvis vil det være nødvendig med ekstraordinært årsmøte da tilstrekkelig antall medlemmer ikke møter opp.

Bakgrunn:

Sivesind Vannverk SA fikk i desember 2020 oppsigelse fra Østre Toten kommune av vannlevering fra og med 1/1-22. Administrasjonen i kommunene Vestre- og Østre Toten kommune innkalte til møte hvor de orienterte om at de vil ta over driften av vannleveransen. Slik styret i vannverket så på saken er at vi hadde to muligheter. Enten kunne vi bestride lovligheten rundt oppsigelsen og fortsette som i dag eller akseptere at kommunene tar over. Styret er sikker på at vannlevereansen vil bli godt ivaretatt av kommunene og vi ser fordeler ved at kommunene kan ha et tett samarbeid om vannleveransen i framtiden. Styret anbefaler at årsmøtet aksepterer denne vurderingen og vedtar oppløsningen.

Om årsmøtet vedtar oppløsning har styret meddelt kommunene at de overtar drift fra og med 1/7-21. Det er ikke grunnlag for fortsatt drift etter oppløsning. Sivesind Vannverk har ikke mulighet til å innhente kapital om dette skulle være nødvendig. Egenkapitalen er pr. 31/12-20 841.375. Andelshavere vil få tilbakebetalt andelsinnskudd på ca. 350.000. Alle har 4 andeler a 50 kr. Om det oppstår store lekkasjer går egenkapitalen fort og det vil være uansvarlig å drifte videre.

Forslag vedtak:

Sivesind Vannverk SA vedtas oppløst. Endelig avvikling skjer når sluttfakturering, utbetalt andelsinnskudd og overførsel til kommunene er foretatt.

Mvh

Styret i Sivesind Vannverk SA

Saksliste Årsmøte

ÅRSMØTE FOR 2020 – på Teams pga Covid-19 – tirsdag 27.4.21 kl. 19:00

S A K S L I S T E

Pkt 1 Godkjenning av innkalling på www.sivesindvannverk.no 12.4.21,
Totens Blad og Oppland Arbeiderblad.

” 2 Godkjenning av fullmakter

” 3 Valg av møteleder

” 4 Valg av to til å underskrive protokollen.

” 5 Årsrapport fra styret og Oppsynsmann

” 6 Regnskap og revisjonsberetning for 2020 v/Revisor

” 7 Oppløsning av Sivesind Vannverk SA

” 8 Innkomne saker.

” 9 Valg av styre/avviklingsstyre.

Budsjett, fastsetting av priser og honorarer, samt ordinært valg vil ikke bli behandlet om vedtak av oppløsning fattes.

Med vennlig hilsen
SIVESIND VANNVERK SA

Oppløsning av Sivesindvannverk SA

Ordinært årsmøte blir avholdt på Teams tirsdag 27. April 2021 klokka 19:00.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker vil årsmøtet behandle oppløsning av vannverket. Vestre- og Østre Toten kommune har signalisert at de vil ta over vannverket i løpet av 2021.

Grunnet covid-19 er møtet planlagt på Teams. Nærmere informasjon og link til møtet kommer snart. Om tiltakene endrer seg og det vil bli mulig å gjennomføre fysisk møte, vil det bli gitt beskjed her på hjemmesiden.

Mvh

Styret i Sivesind Vannverk SA