Årsmøte Sivesindvannverk 30.06.20 kl.1900

ÅRSMØTE 2019 – på Aas kommunelokale-Bøverbru, tirsdag 30.6.2020 kl. 19:00

S A K S L I S T E

Pkt 1 Godkjenning av innkalling og saksliste avertert i Totens Blad

” 2 Godkjenning av fullmakter

” 3 Valg av møteleder

” 4 Valg av to til å underskrive protokollen.

” 5 Årsrapport fra styret og Oppsynsmann

” 6 Regnskap og revisjonsberetning for 2019 v/Revisor

” 7 Fastsetting av priser og avgifter for 2020.

” 8 Budsjett for 2020

” 9 Innkomne saker.

” 10 Andre saker styret ønsker å behandle.

” 11 Valg. Egen innstilling.

” 12 Fastsetting av honorar.

Med vennlig hilsen
SIVESIND VANNVERK SA